sekmadienis, rugpjūčio 07, 2022

antradienis, rugpjūčio 02, 2022

Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui

 


Melskimės, kad smulkieji ir vidutiniai verslininkai, kuriuos labai paveikė ekonominė ir socialinė krizė, rastų reikiamų priemonių tęsti savo veiklą ir tarnauti bendruomenėms, kuriose jie gyvena.

Dėl pandemijos ir karų pasaulis susiduria su sunkia socialine ir ekonomine krize. Mes to dar gerai nesuvokiame! Vieni labiausiai nukentėjusių – smulkieji ir vidutiniai verslininkai: prekybos, amatų, valymo paslaugų, transporto ir daugelio kitų sričių atstovai. Tie, kurių nėra turtingiausių ir įtakingiausių sąrašuose, ir kurie, nepaisydami sunkumų, kuria darbo vietas, suvokdami savo socialinę atsakomybę. Tie, kurie investuoja į bendrąjį gėrį, o ne slepia pinigus mokestiniuose rojuose. Visi jie kūrybingai stengiasi keisti situaciją iš pagrindų ten, kur geriausiai gali pasireikšti jų išradingumas. Jie deda drąsos kupinas pastangas ir su pasiaukojimu investuoja į gyvenimą, kurdami gerovę ir darbo vietas.


sekmadienis, liepos 31, 2022

 

šeštadienis, liepos 23, 2022

 

 XVII EILINIS SEKMADIENIS2022 m. liepos 24 d. švenčiama Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, kurios tema: „Senatvėje jie neša vaisių“ (Ps 92, 15)

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga


Evangelija (Lk 11, 1–13)

    Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.
    Jėzus tarė jiems: Kai melsitės, sakykite:
    'Tėve, teesie šventas tavo vardas.
    Teateinie  tavo karalystė.
    Kasdieninės mūsų duonos duok mums kasdien
    ir atleisk mums mūsų kaltes,
    nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams,
    ir nevesk mūsų į pagundą'“.
    Jėzus dar kalbėjo jiems: „Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: 'Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko duoti valgyti'. O anas iš vidaus atsilieps: 'Nekvaršink manęs! Durys jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti'. Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia“.
    „Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir bus jums duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – atkištų gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.

 

sekmadienis, liepos 17, 2022

XVI EILINIS SEKMADIENIS
Evangelija (Lk 10, 38–42)

    Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Mariją. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“.
    Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.

sekmadienis, liepos 03, 2022

XIV EILINIS SEKMADIENIS

 

 Evangelija (Lk 10, 1–9. (10–12. 17–20))

    Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.
    Jis sakė jiems:
    „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus, lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.
Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: 'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, – sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: 'Jums prisiartino Dievo karalystė!'
    [O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę, tarkite: 'Mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia!' Sakau jums: ateis diena, kai Sodomai bus lengviau, negu anam miestui.
    Septyniasdešimt du mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo“.
    O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje“.]


ketvirtadienis, birželio 30, 2022

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui: už pagyvenusius žmones

 

 


Melskimės už pagyvenusius žmones, kad jie taptų švelnumo mokytojais, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jaunesniems su viltimi ir atsakomybe žvelgti į ateitį.
Kai kalbame apie šeimą, negalime nekalbėti apie pagyvenusių žmonių svarbą. Žmonijos istorijoje mūsų dar niekada nebuvo tiek daug, tačiau nežinome, kaip gyventi šį naują gyvenimo etapą: yra daug senatvei skirtų priežiūros planų, bet mažai gyvenimo projektų. Mes, vyresnio amžiaus žmonės, labai džiaugiamės, kai mumis rūpinamasi, apie mus galvojama ir esame mylimi. Tačiau ir mes patys esame arba galime būti švelnumo mokytojai. Dar ir kaip! Šiame prie karo pripratusiame pasaulyje mums reikia tikros švelnumo revoliucijos. Todėl mums tenka didelė atsakomybė prieš naująsias kartas.  Atsiminkime: seneliai ir pagyvenę žmonės yra kaip duona, kuri maitina mūsų gyvenimą, jie yra paslėpta tautos išmintis, todėl reikia juos gerbti. Kaip tik todėl įsteigiau jiems skirtą dieną.