sekmadienis, kovo 29, 2020

šeštadienis, kovo 28, 2020

Didžiosios savaitės ir Velykų šventimas pandemijos laiku (2020)

Kaip nurodo Apaštalų Sostas, kur dėl epidemijos yra suvaržytas žmonių judėjimas ir uždrausti vieši susibūrimai, Didžiosios savaitės ir šv. Velykų iškilmės liturgija 2020 m. bus švenčiama be žmonių. Prašoma tikinčiųjų dvasiškai jungtis į bendrą maldą, sekti pamaldų transliacijas per komunikavimo priemones - tiesiogines (ne įrašus).
Lietuvos vyskupai nurodo, kad pandemijos laiku Didžiosios savaitės ir šv. Velykų pamaldas bažnyčiose švęs tik kunigai - rezidavimo vietose, uždarose bažnyčiose, be jokių procesijų. Šv. Velykų rytą - 8 val. - skambės visų bažnyčių varpai.
Bendros Atgailos pamaldos per Gavėnią taip pat nebus organizuojamos. Tikintiesiems velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Tačiau galima pavieniams asmenims kreiptis į kunigą išpažinties, tuo metu, kai parapinė bažnyčia atvira privačiai maldai. Vyskupai taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuo metu galima pasinaudoti dvasine išpažintimi, sužadinus tobulą gailestį. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.
Tikintiesiems rūpimu klausimu - pasikalbėti su kunigu prašoma visų pirma telefonu ar susisiekti el. paštu.
Kaip paremti parapijas, kai nevyksta viešos pamaldos bažnyčiose?
Norint paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (nesant galimybės perduoti auką į rankas), galima aukoti internetu - į parapijos sąskaitą. Tada grafoje "Mokėjimo paskirtis" nurodyti „Auka“ ar "Sekmadienio rinkliava". Kaišiadorių vyskupijos parapijų sąrašą ir kontaktus (bei nuorodas į svetaines) rasite čia - Kaišiadorių vyskupijos parapijų sąrašas ...
Svarbi parama šiuo metu Bažnyčiai būtų ir šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Užsakant Mišias telefonu (arba el. paštu), nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.
Kaišiadorių vyskupijos Kurijos info

ketvirtadienis, kovo 26, 2020

trečiadienis, kovo 25, 2020

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO GAVĖNIOS ŽODIS, ŠIUO SUNKIU IŠBANDYMŲ METU (2020)

Mieli broliai kunigai, seserys vienuolės, brangūs vyskupijos tikintieji!
Gavėnios metu esme vedami per žmogaus išgelbėjimo slėpinį. Veda mus Jėzus, Aukščiausiojo Tėvo Sūnus. Veda kalbėdamas mums Šventojo Rašto žodžiais ir atskleisdamas nuostabų Dievo veikimą. Veda į Prisikėlimo slėpinį nešdamas kryžių.
Ne tik apaštalams, bet ir mums sunku viską apimti ir suprasti. Petras atkalbinėja, Judas išduoda, Jėzus išgyvena apleidimą Alyvų sode ir ant kryžiaus, prie mirštančio Viešpaties rauda kelios moterys...

antradienis, kovo 24, 2020

NAUJA POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJA

„Visi kartu melskimės už sergančius, kenčiančius žmones.

„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.“

Dėkoju visiems krikščionims, visiems geros valios žmonėms, kurie meldžiasi šiuo metu visi vieningi, nepriklausomai nuo to, kokioms religinėms tradicijoms jie priklauso.“

sekmadienis, kovo 22, 2020

ketvirtadienis, kovo 19, 2020

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis


Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis.
Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems (plg. Mt 5, 15).
1. „Kur avys, ten ganytojai“