PARAPIJINĖ KATECHEZĖ


DĖL RUOŠIMOSI PIRMAI KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI 2018-2019 MOKSLO METAIS

Tėveliai, kurių vaikai šiais metais ruošiasi Pirmai Šv. Komunijai, renkasi spalio 14 dieną (sekmadienį) į 10 val. Šv. Mišias.

Norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramentui renkasi spalio 14 dieną (sekmadienį)  į 12 val. Šv. Mišias. 

Rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentui (Pirmai Komunijai) Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės uždavinys — lydėti vaiką jo tikėjimo augimo kelionėje. Todėl labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir net priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime.
  Vaikų ruošimas Pirmąjai Šv. Komunijai prasideda Spalio mėnesį ir tęsiasi iki gegužės mėnesio. 
  Tėveliai, norintys, kad jų vaikai ruoštųsi Pirmąjai Šv. Komunijai ir Sutaikinimo (Išpažinties) sakramentams, kreipiasi pas parapijos kleboną.  

  Ruošimas Sutvirtinimo sakramentuiŠį sakramentą privalo vienintelį kartą priimti kiekvienas jau pakrikštytas, 14 metų sulaukęs, dar nesutvirtintas asmuo, kuris pats nieko neverčiamas tam apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir stengiasi aktyviai įsijungti į bendruomenės gyvenimą.
Kiekvieno pakrikštytojo įkrikščioninimas (įtraukimas į pilnavertį krikščionišką gyvenimą), turi būti vainikuotas Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentų priėmimu.
Jaunuoliai, norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą, registruojasi pas parapijos kleboną.