TITULAS


Aukštadvario parapija  turi Kristaus atsimainymo titulą.

 Apie Kristaus atsimainymą: 

Evangelijoje pasakojama apie Jėzaus atsimainymą, kurį regėjo Petras, Jokūbas ir Jonas. Apaštalų regėjimo prasmė kiek skiriasi nuo Danielio regėjimo, tačiau ne visiškai. Prieš aprėpdami šio regėjimo visumą pasistenkime suvokti atskirų aspektų simboliką. Atsimainęs kūnas primena apaštalo Pauliaus 1 Kor 15, 40–44 aprašomą prisikėlusį kūną. Spindintis veidas ir drabužiai leidžia numanyti Prisikėlimo garbę. Mozė ir Elijas atstovauja dviem pagrindinėms Senojo Testamento dalims (Įstatymui ir Pranašams), kurių atėjo įvykdyti Jėzus. Debesis visuomet ženklina transcendenciją, tai sfera, į kurią nedera įžengti žmogui. Tėvo balsas pakartoja tiesą apie Jėzaus sūnystę, anksčiau apreikštą krikšto prie Jordano metu (Jn 3, 17).
Trijose Evangelijose, kuriose minimas Jėzaus atsimainymas, tai įvyksta netrukus po pirmosios Jėzaus pranašystės apie būsimąją kančią ir mirtį ir apie tai, kad kentėti teks taip pat Jėzaus sekėjams. Panašiai kaip ir Danielio pranašystė, Kristaus atsimainymas yra pergalės, Prisikėlimo šlovės regėjimas. Svarbu yra ne tiek pats atsimainymo įvykis, o tai, kad atsimaino Jėzus, mūsų brolis, pažįstantis mūsų silpnybes.
Morkaus evangelijoje aprašant Jėzaus atsimainymą vartojamas graikiškas žodis „metamorphosis”. Pažodžiui jis reiškia formos pakeitimą. Naujajame Testamente šis žodis pavartojamas tik keturis kartus: Mt 17, 2; Mk 9, 2; Rom 12, 2 ir 2 Kor 3, 18. Apaštalo Pauliaus laiškuose (Rom 12, 2 ir 2 Kor 3, 18) kalbama apie Jėzaus sekėjų pasikeitimą: jie atmainomi per gyvą tikėjimą ir tampa naujais asmenimis, dovanai priimdami Dievo šlovę. Taigi atsimaino ne tik Jėzus, bet tam tikra prasme ir jo sekėjai.
Matę Jėzaus Kristaus atsimainymą apaštalai yra liudininkai, kaip atsimaino tas, kuris priėmė „tarno išvaizdą” (Fil 2, 7). Šioje Laiško filipiečiams vietoje (Fil 2, 5–11) sugretinama Dievo Sūnaus kenozė, žemiškoji būtis – su šlovingąja prisikėlusiąja būtimi. Morkaus evangelijoje mokiniams leidžiama pažvelgti į Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus ir Žmogaus Sūnaus, šlovę. Tuo metu mokiniai dar nesuprato, ką reiškė Jėzaus žodžiai apie Žmogaus Sūnaus prisikėlimą. Morkaus evangelijoje šimtininkas kryžiaus papėdėje išpažįsta, kad Žmogaus Sūnus iš tikrųjų „buvo Dievo Sūnus” (Mk 15, 39).
Danielio knygoje sąvoka „žmogaus sūnus” yra bendrinė, taikoma Izraelio ištikimiesiems, kovojantiems su Dievo priešais. Naujajame Testamente vardas „Žmogaus Sūnus” pavartotas daugiau kaip 80 kartų. Jis tampa tikriniu vardu: Jėzus, kaip Žmogaus Sūnus, kovoja su Tėvo priešais – nuodėme, mirtimi ir velniu.

Bažnyčios titulo reikšmė 

   Jau palaiminant ir pašventinant bažnyčios kertinį akmenį yra žinoma, koks bus bažnyčios titulas. Pagal Šventojo Sosto normas, bažnyčios titulas yra susijęs su šio titulo švente - atlaidais. Žmonės, kurie maldingai lanko parapijos bažnyčią jos titulo (Aukštadvario parapijoje reikšmingiausia šventė - Kristaus atsimainymo šventė - rugpjūčio 6 d.) šventės dieną, gauna visuotinius atlaidus. 
   Bažnyčios titulo paskirtis  ne tik praktinė, kai pagal pavadinimą  galima skirti vieną bažnyčią nuo kitos. Titulo suteikimas bažnyčiai pašventinimo metu įgauna teologinę prasmę. Jis yra palyginamas su žmogumi, kuris Krikšto sakramento metu  gauna vardą.
  Kanonų teisės paragrafas 1218 nurodo, kad  "kiekviena bažnyčia turi turėti savo titulą, kurio po dedikacijos nebegalima pakeisti."   Bažnyčiai gali turėti tik vieną titulą.

Ikonografiją


 Aukštadvario bažnyčios centriniame altoriuje matome paveikslą, kuriame nuostabiai atvaizduota Evangelijose pasakojama scena apie Kristaus atsimainymą. Baltais drabužiais  atsimainęs-persikeitęs Kristus. Spindintis veidas ir balta spalva leidžia apaštalams, mokiniams, ir skaitantiems Evangelijos ištraukas apie atsimainymo įvykį,  numanyti prisikėlimo garbę. Šalia Jėzaus pakilę Senojo testamento pranašai - Mozė ir Elijas. Paveikslo apačioje apaštalai - Petras, Jokūbas ir Jonas. Jie vaizduojami taip, kaip pasakoja evangelistai - išsigandę ir parpuolę kniūbsti.
Nešiojamo altorėlio Aukštadvario bažnyčioje dalis.


 Įdomu, kad Aukštadvario bažnyčioje Kristaus atsimainymo scena randama ir nešiojamame procesijų altorėlyje. Jėzus kartu su Eliju ir Moze pakilę virš žemės. Ant žemės, sukniubę trys apaštaštalai.


___________________________________________________


Šaltiniai:
http://niedziela.pl/artykul/7961/nd/Co-oznacza-tytul-kosciola
http://www.bernardinai.lt/index.php/straipsnis/2017-08-06-kristaus-atsimainymas/86079